June 18, 2024 Nâng Cao Trình Độ Ngoại Ngữ Cho Bạn

Hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống Trung tâm việc làm trên cả nước

Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động của hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm trong cả nước để tiến hành qui hoạch hoặc sắp xếp lại. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ có một trung tâm thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của mình. Đồng thời, tuỳ theo yêu cầu của thị trường lao động ở  địa phương đó mà có thể tiến hành xây dựng thêm một số trung tâm thuộc các đoàn thể quần chúng và một số ngành đặc thù quản lý.

Các Trung tâm Giới thiệu việc làm đã thành lập nhưng không đủ điều kiện, chức năng hoạt động giới thiệu việc làm hoặc chỉ dạy nghề thì chuyển thành cơ sở dạy nghề theo Nghị định 90/CP; sang một số lĩnh vực khác hoặc giải thể.

Trung tâm giới thiệu việc làm
Một trung tâm giới thiệu việc làm ở Lâm Đồng

Xác lập và thực hiện thống nhất vai trò quản lý nhà nước của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội  đối với các Trung tâm Giới thiệu việc làm trên tất cả các mặt hoạt  động.

Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phải giúp Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố sắp xếp, hướng dẫn hoạt động và quản lý các Trung tâm Giới thiệu việc làm trên địa phương. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan được quyền thoả thuận để UBND các tỉnh, thành phố, trung ương các tổ chức Chính trị xã hội – nghề nghiệp, các bộ, ngành đặc thù thành lập các Trung tâm Giới thiệu việc làm. Các đơn vị không được thỏa thuận cho thành lập sẽ không  được tiến hành hoạt  động giới thiệu việc làm. Có như vậy, hệ thống Trung tâm Giới thiệu việc làm trong cả nước mới được sắp xếp hợp lý góp phần giải quyết cân đối cung – cầu trên thị trường lao động, thúc đẩy thị trường lao động phát triển đúng hướng.

 

Related Posts

Đặc điểm thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010

October 22, 2018

October 22, 2018

Thị trường giao dịch việc làm ở Việt Nam ra đời chủ yếu để đáp ứng nhu cầu việc làm...

Trung tâm giới thiệu việc làm tư

October 22, 2018

October 22, 2018

Năm 1997 trong công ước số 181 của ILO đã thừa nhận sự có mặt của loại hình Trung tâm...

Chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước ta

October 22, 2018

October 22, 2018

Những năm đầu của thời kỳ đổi mới, tình hình kinh tế – xã hội nước ta còn rất nhiều...

BÍ QUYẾT TÌM VIỆC LÀM CỦA CHELSEA TEGAN

October 22, 2018

October 22, 2018

• Tổ hợp FME: Mạng lưới các mối quan hệ x. hội, phân tích đối thủ cạnh tranh, hồ sơ...